Prowadzenia magazynu i zasady jego organizacji

Prowadzenie magazynu to obowiązkowy element procesu logistycznego w przedsiębiorstwie. Tworząc zasady jego organizacji należy szczególnie zwrócić uwagę na rolę, jaką ma pełnić magazyn w całym procesie logistycznym. Chodzi o to, aby zoptymalizować jego funkcję i tym samym osiągnąć jak najlepsze efekty przy jak najmniejszym nakładzie pracy.

Celem magazynu jest gromadzenie i składowanie zapasów, towarów i produktów na przeznaczonej do tego przestrzeni, która jest wyposażona w odpowiednie środki techniczne, umożliwiające ich prawidłowe przechowywanie oraz zarządzanie i obsługiwanie przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Tworząc gospodarkę magazynową musimy kierować się następującymi zasadami:

– magazyn musi zapewnić odpowiedni poziom obsługi przedsiębiorstwa i klientów

– magazyn powinien przechowywać racjonalną ilość dóbr

– w magazynie zadania powinny być wykonywane jak najszybciej

– w magazynie powinny być zapewnione bezpieczne warunki dla personelu, zapewniające minimalny nakład pracy

– koszty utrzymania magazynu powinny być jak najniższe

– w magazynie powinna być przechowywana odpowiednia ilość zapasów, zapewniająca ciągłość procesu produkcyjnego

– w magazynie powinna być utrzymania odpowiednia ilość towarów przeznaczonych do sprzedaży.

 

Do ustalenia zasad prawidłowej gospodarki magazynowej konieczne są informacje na temat: charakterystyki technicznej i ilości towarów, które maja być składowane, termonów dostaw i wysyłek, punktów i strumieni dostaw, powierzchni magazynowej, wyposażenia magazynu, struktury zatrudnienia, struktury organizacji magazynu, oprogramowania magazynowego, sposobu tworzenia i ewidencjonowania dokumentów magazynowych. Należy pamiętać, że informacje te maja charakter zmienny i trzeba prowadzić ich systematyczna kontrolę, aby zawsze móc uwzględnić wszystkie czynniki i osiągnąć jak najlepszy wynik.

 

Powierzchnia magazynowa w każdym prawidłowo zorganizowanym magazynie powinna być optymalnie zagospodarowana, aby manipulacje towarami i produktami mogły ograniczać się do minimum. Ważne jest także wyznaczenie stref magazynowych, strefy przyjęć, strefy składowania oraz strefy wydań. W zależności od stosowanej metody rozmieszczenia ładunków w magazynie można stosować stałe miejsca składowania, wolnych miejsc składowania lub podzielić asortyment na trzy grupy, przy czym grupa A obejmuje zapasy z największą rotacją, więc SA one składowane przy punktach przyjęć i wydać, grupa C jest natomiast grupą z najniższym wskaźnikiem rotacji i składowana jest najdalej od ruchliwych miejsc w magazynie.